BRINA - a Kinaesthetic Monument


EN

“When, as a dancer, I stood alone in the massive crowd of liberation fighters, aware that I shall be able to use my dance gift and weak body to express what had been uniting us, that I shall also be able to master the vast natural space, I felt strength in my feet, tramping the hard soil of the forest ground. ” - Marta Paulin alias Brina

A monument: a structure, a tangible structure, a lasting tangible structure as a reminder to a historical phenomenon, a fixation of a specific memory arising from the fear of loss of memory. Now: to make one who is movement itself into a monument.

Brina – a kinaesthetic monument brings to presence the Slovenian contemporary dancer Marta Paulin alias Brina – as she was known among her fellow partisans in the National Liberation Front during the WWII. As an artist, Brina performed improvisational dance acts for the fighters and the locals on various meetings and gatherings. After the war, she was forced to give up active dance creation due to frostbite on her toes. The kinaesthetic monument empowers Brina, as an antifascist and a dancer-choreographer, to rise in a liquid and vocal appearance, as body which is movement itself.SI

»Ko sem kot plesalka stala sama med množico borcev, zavedajoč se, da bom zmogla s svojim plesnim darom in šibkim telesom izpovedati, kar nas je družilo, da bom zmogla obvladati tudi neizmeren naravni prostor, sem čutila v nogah moč, ko sem teptala trda zemeljska tla.« – Marta Paulin – Brina

Spomenik: struktura, otipljiva struktura, trajajoča otipljiva struktura kot spomin na zgodovinski pojav, fiksacija specifičnega spomina, ki izide iz strahu pred izgubo spomina. Zdaj pa: narediti nekoga, ki je gibanje samo, v spomenik.

Brina – kinestetični spomenik prinaša v obstajanje slovensko sodobno plesalko Marto Paulin alias Brino – kot je bilo njeno partizansko ime. Brina je na mnogih srečanjih nastopala z improvizacijskimi plesi za borce in borke ter lokalno prebivalstvo. Po vojni se je morala zaradi pomrznjenih prstov na nogah odpovedati aktivnemu plesnemu ustvarjanju. Kinestetični spomenik opolnomoči Brino kot antifašistko in plesalko koreografinjo, dviga jo v tekočo in glasovno pojavnost, kot telo, ki je gibanje samo.CREDITS


Brina – A kinaesthetic monument is a collaborative project of Leja Jurišić, Bara Kolenc, and the NO1 collective (Peter Kutin, Patrik Lechner, Mathias Lenz);  Production: Pekinpah; Co-production: Samosvoj; With support of the Ministry of Culture of Slovenia 

Brina – kinestetični spomenik je kolaborativni projekt Leje Jurišić, Bare Kolenc in kolektiva NO1 (Peter Kutin, Patrik Lechner, Mathias Lenz); Produkcija: Pekinpah; Koprodukcija: NO1 & Samosvoj; S podporo Ministrstva za kulturo RS


SHOWS


LJUBLJANA (Spider Festival), 17 June 2021 
VIENNA, Austria (ImPulsTanz), 6 August 2021

PRESS


EN


SI


READ MORE PRESS︎︎︎